Daňové priznanie, daň z príjmu, DPH, spotrebná daň, daň z nehnuteľnosti
Daňové služby

Daňové priznanie online

Daňové priznanie

Daňová správa na stránke www.drsr.sk uviedla do prevádzky elektronické podávanie daňových dokumentov – daňové priznanie online.

Online formulár – Online tlačivo pre daňové priznanie 2012

Na stránke www.drsr.sk môžete online vyplniť:

Daňové priznanie Daň z motorových vozidiel

Daňové priznanie DPH, Daň z pridanej hodnoty

Daňové priznanie Daň z príjmu - právnické osoby

Daňové priznanie Daň z príjmu - fyzické osoby

Daňové priznanie Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností - právnické osoby

Daňové priznanie Daň zo závislej činnosti a funkčných požitkov

Rovnako môžete online vyplniť:

Účtovné výkazy – jednoduché účtovníctvo (výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch)

Účtovné výkazy - podvojné účtovníctvo (súvaha, Výkaz ziskov a strát)

Daňové priznanie k dani z príjmov pre fyzické osoby

Vzorec pre výpočet daňovej povinnosti

HRUBÉ PRÍJMY

- VÝDAVKY

- ODVODY (do SP a ZP)

- ODPOČÍTATEĽNÉ POLOŽKY

= ZÁKLAD DANE

x 19 %

= Daňová povinnosť

- ZAPLATENÉ PREDDAVKY NA DAŇ

- DAŇOVÝ BONUS

= Daňový preplatok / daňový nedoplatok

ODPOČÍTATEĽNÉ POLOŽKY

Odpočítateľná položka na daňovníka

Odpočítateľná položka na manželku/manžela

Odpočítateľná položka na doplnkové dôchodkové sporenie

Odpočítateľná položka na účelové sporenie

Odpočítateľná položka na životné poistenie

DAŇOVÝ BONUS

Daňový bonus si môže uplatniť daňovník, ktorý vyživuje dieťa, ktoré s ním žije v jednej domácnosti. Tento príjem je oslobodený od dane. Daňový bonus možno uplatniť iba na jedno dieťa.

PAUŠÁLNE VÝDAVKY

Daňovník, ktorý nebol platiteľom DPH alebo len časť roka, môže sa ešte pred vyplnením daňového priznania rozhodnúť pre vykazovanie skutočných výdavkov alebo paušálne odpísanie výdavkov. Paušálne výdavky možno odpísať vo výške:

  • 25 % - daňovník s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva
  • 40 % - daňovník s príjmami z podnikania, samostatnej zárobkovej činnosti a prenájmu
  • 60 % - daňovník, ktorý vykonáva remeselné živnosti (zoznam vybraných 32 remesiel je v prílohe č. 1 živnostenského zákona).


Daňové informácie, tlačivá, legislatívu a iné nájdete na stránke Finančného riaditeľstva SR. Hľadáte bezplatný softvér na daňovú evidenciu, alebo vedenie účtovníctva, či skladovú evidenciu? Podnikové informačné systémy na jednom mieste.
Daňové priznanie, daň z príjmu, DPH, spotrebná daň, daň z nehnuteľnosti